home
services
contact
menu

Algemene voorwaarden

1.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, bestellingen, verkoopovereenkomsten, leveringen en werken, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant.

2. Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen. Offertes houden rekening met normale toegankelijkheid van het leveringsadres voor gebruikelijk goederentransport en gaan ervan uit dat de werf veilige en gebruikelijke werkomstandigheden toelaat, met inbegrip van (ver)plaatsing van de nodige stellingen en hijstoestellen. Ontbreken van deze omstandigheden ontslaat Alfa thermo van de verplichting tot leveren en/of uitvoeren van de overeengekomen voorwaarden (o.m. uitvoering, leverings- of montagewijze, prijs…) zonder dat dit aanleiding kan geven tot annulering van de bestelling door de klant.

3. Elke annulering van de bestelling of eenzijdige beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van Alfa thermo. De klant is in alle gevallen een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling of contractprijs. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijk winstderving.

4. De prijzen opgegeven in de offerte verbinden Alfa thermo slechts voor de opgegeven hoeveelheden zowel in het geval van eenheidsprijzen als bij globale prijsopgave bij gewijzigde hoeveelheden geldt de nieuwe prijs vermeld op de voorzijde van de factuur.

5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van indicatie verstrekt en zijn derhalve niet bindend. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf het moment van volledige opmeting nodig voor de uitvoering én vanaf betaling door de klant van het voorschot, waarbij het laatste van beide de leveringstermijnen doet aanvangen.

6. Elke klacht met betrekking tot zichtbare gebreken en/of conformiteit moet op straffe van nietigheid bij aangetekend schrijven aan Alfa thermo gemeld worden binnen 3 dagen na factuurdatum. Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 15 dagen worden ingediend. In elk geval kan de eventuele vergoeding maximum de prijs van de goederen belopen.

7. Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven eigendom van Alfa thermo tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud gaat het risico van verlies, vernietiging en/of schade over op de klant vanaf moment van levering/plaatsing.

8. De facturen zijn behoudens strijdige vermelding op de factuur betaalbaar binnen 14 dagen te Mortsel. In geval van niet of onvolledige betaling op de vervaldag zal de prijs van rechtswege worden verhoogd met nalatigheidsinteresten a rato van 10,5% per jaar op het onbetaalde bedrag. De nalatigheidsinteresten worden per begonnen maand verrekend. Daarenboven zal het onbetaalde gedeelte verhoogd worden met 20% ten titel van schadevergoeding, met een minimum van 120 Euro. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur mag Alfa thermo alle verdere levering en/of uitvoering van de werken schorsen. De niet betaling van een enkele factuur op de vervaldag, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Onverminderd hetgeen voorzien is in punt 6 wordt elke factuur geacht aanvaard te zijn, behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.

9. Het voldoen en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houd geen schuldvermindering in en vormt geen afwijking van de contractvoorwaarden.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de plaats waar de zetel van Alfa thermo is gevestigd bevoegd, of de rechtbank van de woonplaats van de klant, naar keuze van Alfa thermo

Scroll naar boven